Thursday, 30/06/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Ân Giang
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những nội dung cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng

Những nội dung cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng

I. Về chủ đề Đại hội cũng là tiêu đề báo cáo chính trị:
- “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”
- “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa”
- “Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới”
- “Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định”
- “Xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nền công nghiệp theo hướng hiện đại”

II. Về nội dung dự thảo các văn kiện

1. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XI (2011-2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986-2016)
2. Mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm 2016  -2020
- Dự thảo nêu dự báo tình hình thế giới và đất nước những năm sắp tới
- Dự thảo nêu mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới.
- Dự thảo nêu 12 nhiệm vụ tổng quát trong 5 năm tới.
- Dự thảo nêu các chỉ tiêu chủ yếu.
3. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
4. Hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
- Phương hướng, mục tiêu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
-Tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp.
- Phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường.
- Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế.
- Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về kinh tế - xã hội và phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội.
5. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực
6. Phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ
7. Phát triển văn hóa, xây dựng con người
8. Quản lý phát triển xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội:
- Nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của phát triển xã hội bền vững và quản lý phát triển xã hội đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
- Giải quyết tốt lao động, việc làm và thu nhập cho người lao động.
- Coi trọng chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình, bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em; xây dựng gia đình hạnh phúc.
9. Tăng cường quản lý tài nguyên; bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu
10. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới
11. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
12. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
13. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân
14. Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
- Tiếp tục xác định xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị.
- Hoàn thiện thể chế, chức năng, nhiệm vụ, phương thức và cơ chế vận hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
- Hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.
- Chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức.
15. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng
- Đổi mới công tác tư tưởng, lý luận
- Xây dựng Đảng về chính trị.
- Tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng.
- Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị.
- Đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của Đảng.
- Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
- Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.
- Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí
- Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.
16. Sáu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII
 (1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
(2) Xây dựng tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
(3) Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động. Thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chú trọng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công.
(4) Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.
(5) Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân; chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
(6) Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh. Giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 3
Tháng 06 : 148
Tháng trước : 110.374
Năm 2022 : 111.444
Năm trước : 5.708
Tổng số : 120.076